Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Podaci pokazuju da su jedna od tri žene u svetu prebijene, prisiljene na seksualni odnos, 750 miliona žena je stupilo u brak pre navršenih 18 godina, a više od 250 miliona njih je podvrgnuto sakaćenju ženskih genitalija ili su doživele neki drugi vid zlostavljanja. Nasilje nad ženama je rašireno širom sveta i ne poznaje državne granice, rasu, klasu, kulturu, tradiciju i religiju.

Nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja.

Aktuelno stanje u našoj zemlji je bez obzira na broj donesenih zakona koji štite žene od nasilja poražavajuće.

U prva tri meseca ove godine čak 18 žena je smrtno stradalo od ruke svojih bračnih ili vanbračnih partnera što predstavlja najveći broj žrtava porodičnog nasilja u poslednjih 10 godina.

Krivični zakoni ne mogu da reše nagomilane porodične probleme, što govori u prilog potrebi intenziviranja rada na prevenciji fatalnih ishoda.

Partnerskom ubistvu obično prethode epizode dugogodišnjeg nasilja, ne samo fizičkog, već i psihološkog maltretiranja, sa čime je često upoznato blisko okruženje žrtve.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica u okviru borbe protiv nasilja nad ženama od 2013. godine  čini pomake u smislu evidentiranja žena žrtava partnerskog nasilja kojima se pruža psihosocijalna podrška, osnove pravne zaštite (pisanje tužbi, žalbi), pomoć oko realizovanja mera zaštite u saradnji sa izabranim lekarima gradskih i seoskih ambulanti, kao i lekarima drugih specijalnosti, a najčešće su to neuropsihijatri.

Prisutna je saradnja sa osnovnim sudom, policijom i centrom za socijalni rad.

  1. godine evidentirano je 18 žrtava, sve imaju decu.u najvećem broju slučajeva izvršioci su muž ili bivši muž.
  2. godine evidentirano je 17 žena
  3. godine evidentirano je 13 žena
  4. godine evidentirano je 13 žena
  5. godine evidentirano je 22 žene
  6. godine do 20.11. evidentirano je 18 žena.

Među žrtvama se često pojavljuju žene koje boluju od hroničnih bolesti, psihijatrijske pacijentkinje. Bilo je porodilja, trudnica, invalidnih i mentalno nedovoljno razvijenih osoba.

Ostale žrtve imaju poremećaj spavanja, hronične bolove, glavobolje, prisutna je zloupotreba lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Deca koja su bila  svedoci nasilja manifestuju promene u ponašanju, pad školskog uspeha, relacije sa vršnjacima postaju konfliktne, često je prisutan poremećaj ishrane, problemi sa snom, strah i napetost.

Radi što efikasnijeg evidentiranja žena koje su žrtve partnerskog nasilja u Službi hitne medicinske pomoći otvoren je registar u kome lekar koji je pregledao žrtvu upisuje njene lične podatke.

Dom zdravlja godišnje šalje pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu koji je koordinator mreže „život bez nasilja“ i okuplja sve institucije koje se bave problemom nasilja u porodici  upitnik sa podacima o broju registrovanih žena koje su žrtve partnerskog nasilja.

Kao primer koji treba da motiviše sve žene žrtve nasilja spomenuću ženu u poznim godinama  (80 – tak) koja je svom izabranom lekaru prijavila nasilje od strane supruga.

Pokažimo  poverenje ženama koje su žrtve nasilja jer se  pokazalo da je svaka treća žena ubijena u 2017. godini, nasilje prethodno prijavljivala policiji.

 

Nada Lođinović,

socijalna radnica