Međunarodni dan deteta

Međunarodni dan deteta ustanovljen je od strane Generalne skupštine UN 1954. godine i slavi se 20. novembra sa ciljem da promoviše međusobnu inetrakciju i razumevanje među decom, kao i dobrobit dece u svetu.

Ovaj dan se obeležava i da bi se  skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

Dečja prava utvrđena  su Konvencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Generalne skupštine UN 1989. godine a koju su ratifikovale 193 zemlje, među kojima i naša.

OSNOVNI PRINCIPI KONVENCIJE

Pravo na život, opstanak i razvoj

Najbolji interes deteta

Pravo na participaciju

Pravo na nediskriminaciju

Nakon Odluke Vlade Republike Srbije o donošenju Protokola sistema zdravstvene zaštite za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Dom zdravlja je intenzivirao svoj rad na prepoznavanju, pružanju pomoći zlostavljanoj i zanemarivanoj deci.

U protekle četiri godine registrovano je  184 dece predškolskog i školskog uzrasta sa sumnjom na zlostavljanje i zanemarivanje.

  1. godine je prijavljeno 33 dece;
  2. godine je prijavljeno 55 dece;
  3. godine je prijavljeno 35 dece;
  4. godine je prijavljeno 36 dece;
  5. godine (do polovine oktobra) je prijavljeno 25 dece.

Deci je pružena zdravstvena usluga i psihosocijalna podrška psihologa i specijalnog pedagoga Savetovališta za mlade. U rad su po potrebi uključivane i druge specijalnosti, dečiji psihijatar, Služba polivalentne patronaže …

Prisutna je saradnja sa MUP–om, Centrom za socijalni rad, Osnovnim sudom, stručnim službama škola na teritoriji opštine.

Veći broj dece, (osim kategorije nevakcinisane dece) se prati u redovnim vremenskim intervalima kroz terenske posete, kontrolne preglede u Savetovalištu za mlade, Razvojnom savetovalištu.

Svi registrovani slućajevi se prijavljuju Institutu za javno zdravlje “Milan Jovanović – Batut“  preko programa koji je instaliran 2014. godine. Prijava sadrži pored opštih podataka, izveštaj o počiniocima i tipu zlostavljanja, ukupnom broju dece, dijagnoze, broj dece po starosti, polu, mestu zlostavljanja i preduzetim merama .

Ulaskom u porodicu socijalnog radnika prepoznaju se ponekad ne tako primetni zakovi zanemarivanja i zlostavljanja od emotivno nedostupnih roditelja, nedostatka fizičkog kontakta roditelja sa detetom …

Umesto zaključka pomoć i podršku pružimo i roditeljima koji ponekad iz neznanja, pritisnuti svojim zdravstvenim problemima, lošom socio – ekonomskom situacijom posustaju što kao posledicu ima nemar, nebrigu …., ponekad  je potrebno ne tako mnogo da odnosi roditelja sa decom dobiju novu, zdravu formu, jer DECI JE MESTO U PORODICI.

Nada Lođinović,

socijalna radnica Doma zdravlja