Menadžment

Upravni  odbor je organ upravljanja Doma zdravlja i kao takav vrši sledeće poslove:

 • Donosi  Statut doma zdravlja uz saglasnost Osnivača
 • Donosi druge opšte akte Doma zdravlja u skladu sa zakonom
 • Odlučuje o poslovanju Doma zdravlja i utvrđuje poslovnu politiku,
 • Donosi program rada i razvoja,
 • Donosi finansijski plan i godišnji obračun Doma zdravlja  i druge planove
 • Vrši i druge poslove koji su stavljeni u nadležnost Upravnog odbora na osnovu statuta i drugih opštih akata Doma zdravlja.

Članovi upravnog odbora su:

 • Ljubica Mitrović, dipl. pravnik – predsednik
 • Uroš Veselinović, dipl. ekonomista
 • Marija Komarica, dr medicine
Članovi nadzornog odbora su:

 

 • Jadranka Jezdić, dipl. ekonomiskinja – predsednica
 • Igor Urošević, dipl. pravnik
 • Zoran Belomarković, specijalista pedijatrije

dr Adil Elhag

Direktor Doma zdravlja

direktor@dzsm.rs

dr Daniel Babić

Zamenik direktora

 

Biljana Gajić

Pomoćnik direktora za ekonomska pitanja

biljana.gajic@dzsm.rs

Svetlana Kozeljac

Pomoćnik direktora za pravna pitanja

svetlana.kozeljac@dzsm.rs

Dragan Panzalović

Pomoćnik direktora za tehnička pitanja

dragan.p@dzsm.rs

Milica Jokić

Glavna sestra Doma zdravlja

glavna.sestra@dzsm.rs