Kapitacija

Kapitacija je način plaćanja primarne zdravstvene delatnosti prema broju lica koji su izabrali pojedinog lekara. Predstavlja kombinaciju fiksnog dela plate i varijabilnog koji je zapravo radni učinak lekara. Varijabilni deo plate lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji se obračunava na osnovu 4 kriterijuma: registracije, racionalnosti, preventive i efrikasnosti.

Registracija

Registracija se odnosi na broj osiguranika koji su se opredelili za određenog izabranog lekara. Na konačnu ocenu registracije lekara utiče i njihova starosna struktura.

Racionalnost

Racionalnost odnosi se na vrednost propisanih recepata za lekove po pregledanom osiguraniku, zavisno od starosne strukture osiguranika.

Preventiva

Za ocenu preventive u obzir se uzima broj pruženih preventivnih pregleda opredeljenim osiguranicima

Efikasnost

Efikasnost zavisi od broja poseta osiguranka i prilokom računanja ocene u obzir se uzimaju i posete osiguranika koja su se opredelila za nekog drugog izabranog lekara.

Više o kapitaciji možete pogledati na sledećem linku: Kapitacija RFZO>