Izabrani lekar

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta, odnosno boravišta.

Lekar se bira iz oblasti:

 • Zdravstvene zaštite odraslog stanovništva
 • Zdravstvene zaštite dece i školske dece
 • Zdravstvene zaštite žena
 • Stomatološke zdravstvene zaštite

Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, specijaliste opšte medicine ili specijaliste medicine rada. Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izabranog doktora specijalistu pedijatrije. Osobe ženskog pola starije od 15 godina imaju pravo na izabranog doktora specijalistu ginekologije i akušerstva. Osobe mlađe od 18 godina ili starije od 65 godina imaju pravo na izbor doktora stomatologije. Cilj je da svaki korisnik ima izabranog lekara u Domu zdravlja, koga bira svojom voljom.

Dužnosti izabranog lekara:

 • organizuje i sprovodi mere očuvanja i unapređenja zdravlja korisnika zdravstvenih usluga,
 • obavlja neophodne preglede i dijagnostiku,
 • određuje način i vrstu lečenja i prati tok lečenja,
 • usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja,
 • kada se ukaže potreba upućuje korisnike na specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje,
 • određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati sprovođenje istog,
 • propisuje lekove, medicinska sredstva i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala,
 • vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju korisnika,
 • daje ocenu zdravstvenog stanja i upućuje na ocenu radne sposobnosti (invalidnosti),
 • utvrđuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede (do 30 dana),
 • šalje korisnika prvostepenoj lekarskoj komisiji za produženje privremene sprečenosti za rad (bolovanja),
 • određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika prema indikacijama,
 • utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja zbog dijagnostike, lečenja ili rehabilitacije,
 • utvrđuje potrebu odsustovanja sa posla radi nege člana porodice,
 • daje nalaz i mišljenje o zdravstvenom stanju korisnika na lični zahtev uz potpis korisnika,
 • izdaje potvrdu o zdravstvenom stanju korisnika radi korišćenja zdravstvene zaštite u inostranstvu,
 • vrši i mnoge druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.
 • pored navedenih poslova, izabrani lekar za zdravstvenu zaštitu žena određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa posla zbog trudnoće i porođaja,
 • izabrani lekar za zdravstvenu zaštitu dece i omladine daje mišljenje o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava rodirelja na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta,
 • izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad korisnika prema propisima o zapošljavanju.

Lekar se bira u nekom od Domova zdravlja na području matične filijale zdravstvenog osiguranja (koja je osiguraniku izdala zdravstvenu knjižicu) ili prema mestu prebivališta. Korisnici koji privremeno borave van mesta prebivališta (učenici, studenti, lica smeštena u ustanove socijalne zaštite, deca u hraniteljskim porodicama, itd.), lekara biraju u mestu privremenog boravka. Lekar se bira na period od jedne kalendarske godine, od dana izbora do 31. decembra tekuće godine, sa spiska lekara koji mora biti vidno istaknut u domu zdravlja i na zvaničnoj prezentaciji ustanove. Jednom datoj izjavi o izboru lekara, produžava se važnost automatski svake kalendarske godine, sve dok korisnik ne da izjavu o promeni izabranog lekara. Ako je izabrani lekar privremeno odsutan (godišnji odmor, bolovanje, službeni put, itd.), dom zdravlja je u obavezi da obezbedi lekara koji privremeno zamenjuje izabranog lekara.

Korisnici imaju pravo da promene izabranog lekara po isteku kalendarske godine, bez navođenja razloga promene. Osobe nezadovoljne svojim izabranim lekarom ili lekarom koji im je dodeljen kao zamena, mogu zahtevati promenu izabranog lekara/ zamene i pre isteka kalendarske godine, ali u izjavi moraju da navedu razlog promene.

Svaki pacijent u Domu zdravlja dobija formular na kome se izjašnjava o izboru lekara. Potrebno je da građani kod sebe imaju zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu. Obrazac – Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan dobija pacijent, jedan ostaje kod izabranog lekara, dok se jedan šalje matičnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS“, br. 10/2010, 18/2010 – ispr., 46/2010, 52/2010 – ispr. i 80/2010, 60/2011 – odluka US i 1/2013), propisuje da:

Kada lekar, privremeno odsustvuje sa rada u smislu propisa o radu (duže bolovanje, porodiljsko odsustvo, specijalizacija i stručno usavršavanje ili drugih opravdanih razloga) osigurano lice ima pravo da nakon 3 meseca izabere drugog izabranog lekara, ako nije zadovoljno lekarom koji je određen kao zamena. Takođe, ako zamena izabranog lekara traje duže od 6 meseci u kontinuitetu, osigurano lice ima pravo da bez obrazloženja izabere drugog izabranog lekara.

Kada se privremeno odsutni lekar, po isteku razloga za privremenu odsutnost, vrati na poslove izabranog lekara, osigurana lica koja nisu davala izjavu o izboru drugog izabranog lekara, vode se kod izabranog lekara koji je bio privremeno odsutan.

Takođe, u slučaju kada izabranom lekaru prestane radni odnos u zdravstvenoj ustanovi u smislu Zakona o radu i u drugim slučajevima u skladu sa Pravilnikom, potrebno je da osigurana lica u roku od 6 meseci izvrše promenu izabranog lekara, jer će postojeće izjave nakon isteka navedenog roka biti nevažeće.


Tabelu registrovanih osiguranika po starosnim grupama za izabrane lekare možete pogledati na sledećem linku: Registracija izabranog lekara>

Timove izbranih lekara i sestara možete pogledati u delu našeg sajta preko linka: Službe>